สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติ

รหัสข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด คำอธิบาย ปรับปรุงล่าสุด ติดต่อ 0-2273-9020 ต่อ
หมวดเศรษฐกิจมหภาค
Macro_RSI ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI) xls pdf 30/5/2567 ดร.นรพัชร์ 3254, 3256
หมวดการคลังและภาษีอากร
FIT_D101 ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล xls pdf 19/6/2567 พิมพัชรา,ธีสุดา 3573,3543
FIT_D104 โครงสร้างงบประมาณ xls pdf 30/5/2567 สายทิพย์ 3556
FIT_D105 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ xls pdf 30/5/2567 สายทิพย์ 3556
FIT_D106 ดุลการคลัง ตามระบบกระแสเงินสด xls pdf 30/5/2567 สายทิพย์ 3556
FIT_D107 หนี้สาธารณะคงค้าง xls pdf 9/5/2567 สายทิพย์ 3556
FIT_D118 ฐานะการคลังองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจำแนกตามประเภท xls pdf 8/1/2567 ไพลิน 3595
FIT_D119 เป้าหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2543 - 2562 xls pdf 27/7/2565 ธีราภา 3540
FIT_D123 ฐานะการคลังตามระบบ สศค. หรือ GFS (Statement of Government Operations) xls pdf 4/10/2566 ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D124 รายได้ ( Revenue ) xls pdf 4/10/2566 ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D125 ค่าใช้จ่าย (Expense) xls pdf 4/10/2566 ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D126 ธุรกรรมในสินทรัพย์และหนี้สิน (Transactions in Assets and Liabilities) xls pdf 4/10/2566 ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D127 งบดุลตามระบบ สศค. (Balance Sheet) xls pdf 4/10/2566 ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D128 รายจ่ายจำแนกตามลักษณะงานของรัฐบาล (Outlays by Functions of Government) xls pdf 4/10/2566 ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D129 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจำแนกตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครอง (Transactions in Financial Assets and Liabilities by Sector ) xls pdf 4/10/2566 ไพลิน,อธิก 3595,3305
หมวดสถาบันการเงิน.
คำอธิบายความถี่ในการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ pdf 2/4/2567 น.ส.สุชญา 3286
MSI_D700 SFIs Quarterly Report 2/4/2567 น.ส.สุชญา 3286
MSI_D100 สินเชื่อ เงินรับฝาก และอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินรับฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ xls pdf 2/4/2567 น.ส.สุชญา 3286
MSI_D201 เงินรับฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทผู้ฝาก และประเภทบัญชีเงินฝาก xls pdf 2/4/2567 น.ส.สุชญา 3286
MSI_D202 เงินรับฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามขนาดและอายุของบัญชีเงินฝาก xls pdf 2/4/2567 น.ส.สุชญา 3286
MSI_D301 สินเชื่อรวมและสุทธิของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ xls pdf 2/4/2567 น.ส.สุชญา 3286
MSI_D302 สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อ xls pdf 2/4/2567 น.ส.สุชญา 3286
MSI_D303 สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ xls pdf 2/4/2567 น.ส.สุชญา 3286
MSI_D400 มูลหนี้ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ xls pdf 2/4/2567 น.ส.สุชญา 3286
MSI_D501 NPL รวมและสุทธิของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ xls pdf 2/4/2567 น.ส.สุชญา 3286
MSI_D502 NPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ xls pdf 2/4/2567 น.ส.สุชญา 3286
หมวดการเงินภาคประชาชน
แผนที่ทางการเงิน -
สถิติอื่นๆ เกี่ยวกับการเงินภาคประชาชน -
หมวดการออมและการลงทุน
MSI_D102 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 19/6/2566
MSI_D101 งบดุล งบกำไรขาดทุน สินเชื่อ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 19/6/2566
Savings Indicators 4/8/2563 เปรมปรีดี 3635