สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
สำนักนโยบายภาษี

สำนักนโยบายภาษี

สำนักนโยบายภาษี


 
 นางสาวกาญจนา ตั้งปกรณ์  
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี
โทร. 02-273-9020 ต่อ 3542

สำนักนโยบายภาษี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ออกแบบนโยบาย และกำหนดกลยุทธ์และมาตรการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นของรัฐ รวมถึงเสนอแนะการจัดเก็บภาษีอากรประเภทใหม่
(2) เสนอแนะและออกแบบนโยบายการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
(3) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านภาษีอากรให้ครบถ้วนทันสมัย ครอบคลุมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อการวิเคราะห์นโยบายภาษีที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำบทวิเคราะห์และรายงานเกี่ยวกับข้อมูลภาษีอากร เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยด้านการคลัง
(4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความเห็น และข้อหารือและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายภาษีแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน
(5) เผยแพร่ความรู้ด้านภาษีอากรแก่ประชาชน
(6) ร่วมสปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ