สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้าง กองนโยบายภาษี

กองนโยบายภาษี

 
 
ผู้อำนวยการกองนโยบายการออมและการลงทุน
นางสาวกาญจนา ตั้งปกรณ์
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาโครงสร้างระบบภาษี
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
นางสาวเอม เจริญทองตระกูล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายภาษี
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
นางสาวศุภนันท์ ชุ่มใจ
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนนโยบายภาษีสรรพากร
นายมยูร บุญยะรัตน์
ส่วนนโยบายภาษีสรรพสามิต
นายณัฐพล สุภาดุลย์
ส่วนนโยบายภาษีศุลกากร
นายพงศกร แก้วเหล็ก
ส่วนนโยบายภาษีท้องถิ่นและรายได้อื่น
นางสาวมณีขวัญ จันทรศร
 
ส่วนนวัตกรรมด้านภาษี
นายครรชิต คุณากร