สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนวราทิพย์-(1).jpg

นางสาววราทิพย์   อากาหยี่
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) เสนอแนะนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเงินระดับฐานรากซึ่งรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันการเงินและชุมชน และ/หรือ สถาบันการเงินสำหรับผู้มีรายได้น้อยและการกำกับดูแลความมั่นคงขององค์กรการเงินระดับฐานราก
(2) ศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงิน (Financial literacy) แก่ชุมชนและองค์กรการเงินระดับฐานราก
(3) เสนอแนะนโยบายระบบความคุ้มครองทางสังคม ซึ่งรวมถึงสวัสดิการของแรงงานภาคสังคมและชุมชน
(4) เสนอแนะนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน และดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน รวมทั้งติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
(5) เสนอแนะนโยบาย และมาตรการป้องปรามการเงินนอกระบบ และดำเนินการตรวจสอบติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับผู้มีพฤติการณ์สงสัยว่ากระทำความผิด
(6) จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลการเงินและการออมภาคประชาชน
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ โทร 02-273-9020