สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้าง กองนโยบายการออมและการลงทุน

กองนโยบายการออมและการลงทุน

 
 
ผู้อำนวยการกองนโยบายการออมและการลงทุน
-
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านดุลยภาพการออมและการลงทุน
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
 
นางนวพร วิริยานุพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออม การลงทุน
และพัฒนาตลาดทุน
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
นางสาวสัณห์สุชา รัตนดิเรก
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนนโยบายการเคลื่อนย้ายเงินทุน
นางสาวสิริมน กิจสุวรรณ
ส่วนนโยบายระบบการออม
นางสาวอรศิริ รังรักษ์ศิริวร
ส่วนนโยบายระบบการลงทุน
นายปริทัศน์ ฉันทศักดา
ส่วนนโยบายพัฒนาตลาดทุน
นางสาวอุษาลักษณ์ เจษฎาถาวรวงศ์
 
ส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม
นางสาวบุณฑรีก์ โฆษิตานุฤทธิ์