สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้าง กองนโยบายการออมและการลงทุน

กองนโยบายการออมและการลงทุน

 
 
ผู้อำนวยการกองนโยบายการออมและการลงทุน
นางสุขมีนา ภาสะวณิช
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านดุลยภาพการออมและการลงทุน
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
 
นางนวพร วิริยานุพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออม การลงทุน
และพัฒนาตลาดทุน
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
นางสาวสัณห์สุชา รัตนดิเรก
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนนโยบายการเคลื่อนย้ายเงินทุน
นางสาวสิริมน กิจสุวรรณ
ส่วนนโยบายระบบการออม
นางสาวอรศิริ รังรักษ์ศิริวร
ส่วนนโยบายระบบการลงทุน
นายปริทัศน์ ฉันทศักดา
ส่วนนโยบายพัฒนาตลาดทุน
นางสาวอุษาลักษณ์ เจษฎาถาวรวงศ์
 
ส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม
นางสาวบุณฑรีก์ โฆษิตานุฤทธิ์