สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

22213.jpg

นางเกตุวรี   เลี่ยงมั่น
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3360

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่ในการพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน
(2) ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงาน
(3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในสำนักงาน
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400