สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้าง กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

 
 
ผู้อำนวยการกองนโยบายระบบการเงิน
และสถาบันการเงิน
นายนรพรรษ เพ็ชรตระกูล
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
นางสาวศากุน ลัมพสาระ
 
 
 
 
 
 
ส่วนระบบสถาบันการเงิน
นางสาวนลินทิพย์ วณิชศรี
ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาระบบการเงิน
นางสาวมาลี โสมสิรินาค
ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1
นางดวงกมล ทองเจือเพชร
ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2
นายปฐมพงษ์ เอกวนิชชาญ
 
ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
นางสาวปิยวัลย์ ศรีขำ