สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน


222222.jpg

นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออมและการลงทุน

อำนาจหน้าที่   
(1) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในการระดมเงินออม การพัฒนาสถาบันการออมและเครื่องมือการออมรูปแบบต่างๆ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(2) เสนอแนะและออกแบบนโยบายด้านการลงทุน และการเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ  และการลงทุน
ของคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งประสานงานด้านการลงทุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตราการเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุนเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนสอดคล้องและรองรับ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้มีการดำเนินการตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
(4) วิเคราะห์และประเมินความต้องการในการลงทุนและศักยภาพในการสะสมเงินออม พร้อมทั้งเสนอแนะนโยบายในการบริหารเงินออม เพื่อลดช่องว่างระหว่างระดับเงินออมและการลงทุนของประเทศ
(5) ติดตามภาวะการออมและการลงทุน รวมทั้งภาวะตลาดทุน เพื่อประกอบการศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการออม การลงทุน และตลาดทุน
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักที่เสนอแนะนโยบายด้านการออม การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนอย่างมีศักยภาพ

พันธกิจ    
(1) เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านเงินออม เพื่อเพิ่มระดับการออมภายในประเทศ เพื่อให้การดำเนินนโยบายการออมสอดคล้องกับนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายเศรษฐกิจและนโยบายด้านสังคม
(2) เสนอแนะนโยบายในการรองรับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายเงินทุนและเสนอแนะการออกแบบนโยบายด้านการลงทุน ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งประสานงานด้านการลงทุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) เสนอแนะนโยบายและมาตรการปรับปรุงโครงสร้างตลาดทุน และเสนอแนะออกแบบนโยบายเกี่ยวกับตลาดทุน รวมทั้งประสานแผนการพัฒนาตลาดทุนของรัฐบาลกับเอกชน ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของตลาดทุน
(4) วิเคราะห์และประเมินความต้องการในการลงทุนและศักยภาพในการสะสมเงินออมในภาพรวม รวมทั้งเสนอแนะนโยบายในการบริหารเงินออม
(5) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการออม การลงทุนและตลาดทุน รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสมและเป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1(48)-(2).jpg