สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้าง กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

 
 
ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
นายพงศ์นคร โภชากรณ์
 
 
 
 
 
 
ส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
นายณัฐพล ศรีพจนารถ
ส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินและต่างประเทศ
นางสาวปาริฉัตร คลิ้งทอง
ส่วนแบบจำลองและประมาณการเศรษฐกิจการคลัง
นายยุทธภูมิ จารุเศร์นี
ส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจภูมิภาค
นางสาวสิริกัลยา เรืองอำนาจ
 
ส่วนนวัตกรรมข้อมูลเศรษฐกิจและงานวิจัย
นายนรพัชร์ อัศววัลลภ