สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ส่วนกฎหมายการคลังและภาษี

ส่วนกฎหมายการคลังและภาษี

ส่วนกฎหมายการคลังและภาษี

ส่วนกฎหมายการคลังและภาษี

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
นายปรนาคินทร์ กตัญญุตานนท์ (ผอ. ส่วนฯ) นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายธีวรา สุมาวงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีไพศาล เอกคณิต นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวปฐมน แป้นเหลือ นิติกรปฏิบัติการ
นางสาววินันท์ ภู่วัฒนกุล นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวกนกอร ฟองคำ นิติกร