สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
โครงสร้างการบริหาร_ สำนักงานเลขานุการกรม

โครงสร้างการบริหาร_ สำนักงานเลขานุการกรม

โครงสร้าง สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

 

 
เลขานุการกรม
นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวจิตรลดา เสมอวงศ์
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางณัชกานต์ สว่างอารมณ์
ส่วนบริหารงานคลัง
นางกัญจน์ณิชา กาวิโล
ส่วนบริหารงานพัสดุ
นายทศพล เตชะธนะวัฒน์
 
ส่วนอำนวยการและประสานราชการ
ชุติมา สิหัษฐิต
ฝ่ายบริหารงานห้องสมุด
นางณัชกานต์ สว่างอารมณ์ (มอบหมาย)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางทัศนีย์ ควรเจริญ