สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

pornwasa.PNG
 
นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์
เลขานุการกรม

โทร: 02-273-9020 ต่อ 3101

สำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับราชการทั่วไป ของสำนักงานและราชการที่มิได้แยกเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ หน้าที่และอำนาจดังกล่าวให้รวมถึง
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงาน
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร ตลอดจน การเสริมสร้างวินัย และรักษาระบบคุณธรรมของสำนักงาน
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของสำนักงาน
(๖) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงาน ของสำนักงาน
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย