สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

supachai.PNG

นายสุภชัย ภูริเกษม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3711  
E-mail: supachai@fpo.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลตามแผนดังกล่าว
(๒) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน
(๓) พัฒนางานสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการคลัง โดยเป็นศูนย์กลางในการจัดทำระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเงินและการคลังของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย