สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
กองนโยบายภาษี

กองนโยบายภาษี

กองนโยบายภาษี


karnjana.PNG 
 
นางสาวกาญจนา ตั้งปกรณ์  
ผู้อำนวยการกองนโยบายภาษี
โทร. 02-273-9020 ต่อ 3542

กองนโยบายภาษีมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ออกแบบนโยบาย และกำหนดกลยุทธ์และมาตรการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเครื่องมือทางภาษีเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ และเสนอแนะการจัดเก็บภาษีอากรประเภทใหม่
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัย ให้คำปรึกษา และคำแนะนำของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่งตั้ง รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(๓) ศึกษา และเสนอแนะนโยบายการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิต ในราชอาณาจักร
(๔) เสนอแนะและจัดทำนโยบายและมาตรการการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
(๕) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านภาษีอากรให้ครบถ้วนทันสมัยครอบคลุมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อการวิเคราะห์นโยบายภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำบทวิเคราะห์และรายงานเกี่ยวกับข้อมูลภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการเตือนภัยด้านการคลัง
(๖) ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความเห็น และตอบข้อหารือและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายภาษีอากรแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน
(๗) เผยแพร่ความรู้ด้านภาษีอากรแก่ประชาชน
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย