สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
กองนโยบายการออมและการลงทุน

กองนโยบายการออมและการลงทุน

กองนโยบายการออมและการลงทุน
นางสุขมีนา ภาสะวณิช
ผู้อำนวยการกองนโยบายการออมและการลงทุน
โทร. 02-273-9020 ต่อ 3631

กองนโยบายการออมและการลงทุนมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้   
(๑) เสนอแนะและจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการในการส่งเสริมการออม การพัฒนาสถาบันการออม เครื่องมือการออม และการบริหารเงินออมรูปแบบต่าง ๆ
(๒) เสนอแนะและจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการในการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศ การสร้างวินัยการออมเพื่อการเกษียณอายุ และการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
(๓) เสนอแนะและจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านการลงทุน รวมทั้ง การพัฒนาเครื่องมือการลงทุนเพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้มีการดำเนินการตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
(๔) เสนอแนะและจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุนและนวัตกรรมในตลาดทุน
(๕) เสนอแนะและจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการในการพัฒนาทักษะ ทางการเงินของประชาชน และการพัฒนาระบบการออมและการลงทุนอย่างยั่งยืน
(๖) จัดทำข้อมูลด้านการออม การลงทุนและตลาดทุนรวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อประกอบการเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการที่เหมาะสม
(๗) ประสานงานด้านการออม การลงทุน และตลาดทุน กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย