สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

นางสาวสุขุมาลย์ ลัดพลี

ผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
โทร. 0-2169-7127 ต่อ 101
กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการให้บริการทางการเงินภาคประชาชน และการพัฒนาระบบความคุ้มครอง ทางสังคม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินฐานราก
(๒) เสนอแนะและจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
(๓) จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินและการออมภาคประชาชน
(๔) เสนอแนะนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการเงินนอกระบบ รวมทั้งรับข้อร้องเรียนจากประชาชนและนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับ ความเป็นธรรมหรือถูกหลอกลวงเกี่ยวกับความผิดอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๕) ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินการเกี่ยวกับผู้มีพฤติการณ์สงสัยว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และความผิดอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
(๖) ปฏิบัติงานเลขานุการในคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(๗) เสนอแนะนโยบายและปฏิบัติการเพื่อกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อ รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ
(๘) ดำเนินการเกี่ยวกับสถาบันการเงินประชาชน โดยปฏิบัติงานเป็นนายทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ กำกับดูแล และตรวจสอบ รวมถึงการออกระเบียบหรือคำสั่งเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสถาบันการเงินประชาชน หรือกระทำการอื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินประชาชน กำหนด
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย