สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

pisit.PNG

นาย พิสิทธิ์ พัวพันธ์

ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3295

กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและจัดทำนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาค โดยสร้างเครือข่าย เพื่อประสานการจัดทำนโยบายกับองค์กรในภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๒) ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ปัจจัยเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ประเมินผลกระทบ และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจไทยในการประชุมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
(๓) พัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และใช้เป็นเครื่องมือในการประมาณการเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว
(๔) จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง เพื่อวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจและนัยเชิงนโยบายเสนอ ต่อกระทรวงการคลัง
(๕) ประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ผลการประมาณการเศรษฐกิจไทย และผลการศึกษาวิเคราะห์เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนและสถาบันที่ทำหน้าที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย
(๖) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในประเด็นทางเศรษฐกิจและการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการขยายฐานการลงทุน เพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุน จากต่างประเทศและการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ
(๘) จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และประมวลผล รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจต่อกระทรวงการคลัง
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย