สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
สำนักนโยบายการคลัง

สำนักนโยบายการคลัง

สำนักนโยบายการคลัง

นางวรรณา.JPG
 
 นางวรรณา แพรศรี  
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง
โทร. 0-2273-9020 

สำนักนโยบายการคลัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการคลังของภาครัฐบาล รวมทั้งกำหนดรูปแบบที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจทั้งด้านรายได้ รายจ่าย การบริหารดุลงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน และหนี้สาธารณะ
(2) ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานภาวะรายได้ รายจ่าย ดุลงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน หนี้สาธารณะ และภาพรวมฐานะการคลังภาครัฐบาลตามระบบสากล รวมทั้งการดำเนินนโยบายและมาตรการกึ่งการคลังของรัฐบาล และภาระผูกพันทางการคลัง
(3) วางแผนด้านการคลังและจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการคลังของกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานของแผนดังกล่าว
(4) เสนอแนะกฎเกณฑ์และแนวทางในการรักษาวินัยทางการคลัง และการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบความยั่งยืนทางการคลัง การจัดทำและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
(5) จัดทำข้อมูลด้านการคลังภาคสาธารณะ ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายด้านการคลัง เพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้เกิดความโปร่งใสทางการคลัง
(6) เสนอแนะและออกแบบนโยบายด้านการคลังท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
โทร 02-273-9020