สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล

พันธกิจ
1. ศึกษา และวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายด้านการคลัง ระบบการเงิน การออม และการลงทุน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ
2. ติดตาม กำกับ และประเมินผล มาตรการเศรษฐกิจการคลังให้มีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายเศรษฐกิจการคลังกับทุกภาคส่วน
4. พัฒนาบุคลากรและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ คุณธรรม และมีความสุข

ยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและแข่งขันได้
2. กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการคลังภาคสาธารณะ
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
5. เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร

เป้าประสงค์
1. เศรษฐกิจไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
2. การเจริญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
3. การคลังของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน
4. องค์กรได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากสาธารณชน
5. องค์กรก้าวหน้าและบุคลากรมีความสุข

กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเงินไทยผ่านนวัตกรรม Fintech
1.2 สนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้า การเงิน และการลงทุนในภูมิภาค
1.3 อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
2.1 ยกระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน
2.2 สร้างองค์ความรู้และระบบคุ้มครองด้านการเงินและการประกันภัยแก่ประชาชน
2.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการออม การเงิน และการลงทุนของประเทศไทยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
2.4 พัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังเพื่อดูแลและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2.5 พัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2.6 พัฒนาเครื่องมือเศรษฐกิจภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มผลิตภาพให้กับภูมิภาค
3.1 ยกระดับและรักษาวินัยทางการคลังที่ยั่งยืน
3.2 สร้างความเข้มแข็งการคลังท้องถิ่น
3.3 ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3.4 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการคลังอย่างครบถ้วนและครอบคลุมทุกภาคส่วน
4.1 เผยแพร่บทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้งในภูมิภาคและต่างประเทศ
4.2 สร้างองค์ความรู้และฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับประเทศ
4.3 พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน
5.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการทำงานอย่างมีความสุข
5.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
5.3 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ในเชิงปฏิบัติ
5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล
5.5 พัฒนาระบบบริหาร และการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ
5.6 ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม
ส : เสนอแนะอย่างมีหลักการ
ศ : ศึกษาโดยไม่หยุดนิ่ง
ค : คนคลังที่มีคุณภาพ