สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
profile.JPG
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายพรชัย ฐีระเวช
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3301
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
นายพรชัย.jpg
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
นางสาวสุภัค ไชยวรรณ
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3325
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3321
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3305
รองผู้อำนวยการ
นายพรชัย.jpg
รองผู้อำนวยการ
นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3203
รองผู้อำนวยการ
นายอรรถพล อรรถวรเดช
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3312
รองผู้อำนวยการ
นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร
โทร: 02-273-9020 ต่อ
กลุ่มที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ
นายพรชัย.jpg
ประจำกรุงวอชิงตัน
นายกิตติพงศ์ อภิบาลศรี
โทร: 0011-202-944-2111-12
ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป
นายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ
โทร: 001-44-207-589-2624
ประจำกรุงโตเกียว
นางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์​
โทร: 001-813-6272-4639
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายพรชัย.jpg
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางเกตุวรี เลี้ยงมั่น
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3356
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางพรทิพย์.jpg
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นางพรทิพย์ เล็กอุทัย
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3348
ภารกิจด้านการอำนวยการ
นายพรชัย.jpg
สำนักงานเลขานุการกรม
 
นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3101
นายพรชัย.jpg
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
นายสุภชัย ภูริเกษม
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3711
นายพรชัย.jpg
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
 
นางเขมฤทัย สุมาวงค์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3249
ภารกิจด้านการคลัง
นายพรชัย.jpg
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง
-
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3501
นายพรชัย.jpg
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี
นางสาวกาญจนา ตั้งปกรณ์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3542
ภารกิจด้านการเงิน
นายพรชัย.jpg
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงิน
และสถาบันการเงิน
นายนรพรรษ เพ็ชรตระกูล
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3201
นายพรชัย.jpg
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออม
และการลงทุน
นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3631
นายพรชัย.jpg
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบ
การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
นายสุรศักดิ์ พิชิตผจงกิจ
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3721
นายพรชัย.jpg
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนา
ระบบการเงินภาคประชาชน
นางสาววราทิพย์ อากาหยี่
โทร: 0-2169-7127 ต่อ 101
ภารกิจด้านเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ
นายพรชัย.jpg
ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค
นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3295
นายพรชัย.jpg
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นายฤทธิ์ ศยามานนท์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3601
ผู้เชี่ยวชาญ
นายพรชัย.jpg
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ทางการเงิน
ร้อยโทบรรพชัย พุฑฒิบัณฑิต
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3708
นายพรชัย.jpg
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
 
นางเกตุวรี เลี้ยงมั่น
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3727
ปรนาคินทร์.jpg
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
 
นายปรนาคินทร์ กตัญญุตานนท์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3267
ปัณณ์.jpg
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบาย
การคลังท้องถิ่น
นายปัณณ์ อนันอภิบุตร
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3575
นายพรชัย.jpg
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เครื่องมือทางการคลัง
นางวิภารัตน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3294
นายพรชัย.jpg
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบาย
และระบบการคลัง
นางวรรณา แพรศรี
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3531
นายพรชัย.jpg
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาโครงสร้าง
ระบบภาษี
นางสาวเอม เจริญทองตระกูล
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3522
นายพรชัย.jpg
ผู้เชี่ยวชาญด้านดุลยภาพการออม
และการลงทุน
นางนวพร วิริยานุพงศ์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3708
ศุภนันท์.jpg
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายภาษี
 
นางสาวศุภนันท์ ชุ่มใจ
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3507
นางสาวอรุณศรี.jpg
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงิน
 
นางสาวอรุณศรี เมธิสริยพงศ์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3218
นายพรชัย.jpg
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ
นางสาวศากุน ลัมพสาระ
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3206
นายพรชัย.jpg
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออม การลงทุน
และพัฒนาตลาดทุน

 
พงศ์นคร.jpg
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เศรษฐกิจมหภาค
 
นายพงศ์นคร โภชากรณ์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3217
นายพรชัย.jpg
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลัง
ระหว่างประเทศ
นางสาวสุขุมาลย์ ลัดพลี
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3612
นายพรชัย.jpg
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงินการคลัง
ระหว่างประเทศ
นางสุขมีนา ภาสะวณิช
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3604