สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
IRR Program

ข้อมูลทั่วไป / บริการประชาชน

เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน

IRR Program

         IRR Program เป็นชุดคำสั่งสำเร็จรูปเพื่อใช้คำนวณอัตราผลตอบแทนภายใน หรือ Internal Rate of Return (IRR) จากการซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuity Products) ผ่านทางการใส่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ แล้วชุดคำสั่งจะคำนวณอัตราผลตอบแทนภายในจากแต่ละกรมธรรม์ให้ออกมาเป็นตัวเลขเดียว เพื่อที่ผู้ซื้อสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

         คู่มือการใช้งาน