สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
WEF ปรับความสามารถแข่งขันของไทยมาอยู่อันดับที่ 32 จาก 137 ประเทศ

FPO KM

เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน

WEF ปรับความสามารถแข่งขันของไทยมาอยู่อันดับที่ 32 จาก 137 ประเทศ