สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายพรชัย ฐีระเวช
 
 
 
 
 
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
-
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
-
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
 
 
 
 
 
รองผู้อำนวยการ
นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ
รองผู้อำนวยการ
นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ
รองผู้อำนวยการ
นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร
 
 
 
กลุ่มที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ
ประจำกรุงวอชิงตัน
ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป
ประจำกรุงโตเกียว
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางเกตุวรี เลี้ยงมั่น
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางพรทิพย์ เล็กอุทัย
 
 
 
 
 
 
ภารกิจด้านการอำนวยการ
 
ภารกิจด้านการคลัง
 
ภารกิจด้านการเงิน
 
ภารกิจด้านเศรษฐกิจมหภาค
และระหว่างประเทศ


 
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
(นิติกรเชี่ยวชาญ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและระบบการคลัง
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาโครงสร้างระบบภาษี
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านดุลยภาพการออมและการลงทุน
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายภาษี
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงิน
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออม การลงทุน และพัฒนาตลาดทุน
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
มหภาค (เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศ
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงินการคลังระหว่างประเทศ
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)

* การปรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในบางตำแหน่ง อาจเป็นไปตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี *