สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 16 ก.ย. 65 อยู่ที่ 209.7 พันล้าน USD

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลจัดเก็บได้ ณ ระดับราคาคงที่ในเดือน ส.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 10.1 ต่อปี

รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ (หลังหักจัดสรรให้ อปท.) ในเดือน ส.ค. ปีงบประมาณ 65 ขยายตัวร้อยละ 14.5 ต่อปี

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรมเดือน ส.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 23.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมในเดือน ส.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน ส.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 7,677.2 ต่อปี

ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในเดือน ส.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 29.2 ต่อปี

GDP ยูโรโซน ไตรมาสที่ 2 ปี 65 (เบื้องต้น) ขยายตัวที่ร้อยละ 4.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

GDP ออสเตรเลีย ไตรมาส 2 ปี 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 26 ส.ค. 65 อยู่ที่ 216.0 พันล้าน USD

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 6.4 ต่อปี

ปริมาณการจำหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน ก.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -10.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน ส.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 67.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.ค. 65 อยู่ที่ร้อยละ 60.75 ของ GDP

ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.ค. 65 ขาดดุลดุลที่ -4,067.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน ก.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินฝากในสถาบันการเงิน เดือน ก.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 5.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์