สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี 2558 และรายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 และ 2559 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

    "เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม และในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 สะท้อนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภายในประเทศ ทั้งจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา อีกทั้งกาารใช้จ่ายของรัฐบาล โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลที่ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในระดับสูง ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจสำคัญ อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าของไทยยังคงหดตัวต่อเนื่อง สะท้อนภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยที่ยังชะลอตัว ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในปี 2559 นี้ต่อไป"  
    "เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปี 2559"

Page View : 334