สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน เมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2559

    โดยการสัมมนาแบ่งเป็น 2 ช่วง
    ช่วงเช้าเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “คุ้มครองผู้ฝากเงิน ผู้ใช้บริการทางการเงิน และคุ้มครองข้อมูลเครดิต”
    และช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาในหัวข้อ“โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559”

Page View : 316