สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสการเข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายการคลังของไทย ณ ห้องประชุมป๋วยอึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559

    บรรยายโดย ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายศุทธ์ธี เกตุทัต
    เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

Page View : 876