สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาววิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

Page View : 318