สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวเปิดการปฐมนิเทศโครงการค่ายเยาวชนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปี 2560 (FPO Junior Camp 2017) โดยค่ายเยาวชนดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

    เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและระบบการคลังการเงินของประเทศ ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตนักศึกษาต่างสถาบัน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ สศค. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจและการคลังการเงินของประเทศ

Page View : 293