สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 90/2561 เรื่อง แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) และกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

  info-สบน.jpg 

  Download Full Text : Thai / EN

  Download Presentation : Thai / EN

  Download Infographic : Thai

Page View : 608