แบบบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกรณีการโอนไปรับราชการที่หน่วยงานอื่น
แบบบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกรณีการโอนไปรับราชการที่หน่วยงานอื่น