สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
แบบบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกรณีการโอนไปรับราชการที่หน่วยงานอื่น
แบบบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกรณีการโอนไปรับราชการที่หน่วยงานอื่น