สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562