สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524

1 พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔
1. คำอธิบายกฎหมาย
2 ประกาศรัฐสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๘-๒๕๒๔
3 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๒๔
4 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ. ๑-๒๕๒๕ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
5 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ พิเศษ ๑-๒๕๒๕ เรื่อง อัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรเสื้อถักกันหนาวขนสัตว์
6 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๒๗
7 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ ๑-๒๕๒๗ เรื่อง กำหนดชนิดสินค้าที่ไม่ได้รับเงินชดเชย
8 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ ๒-๒๕๒๗ เรื่อง กำหนดเวลาการจ่ายเงินชดเชย
9 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ ๓-๒๕๒๗ เรื่อง กำหนดชนิดสินค้าที่ไม่ได้รับเงินชดเชย
10 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ ๑-๒๕๒๘ เรื่อง กำหนดเวลาการจ่ายเงินชดเชย
11 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ ๒-๒๕๒๘ เรื่อง กำหนดเวลาการจ่ายเงินชดเชย
12 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๒๘
13 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ. ๑-๒๕๒๙ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรท่อ พีวีซี.
14 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ. ๒-๒๕๒๙ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
15 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ. ๒-๒๕๒๙ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
16 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๓๐
17 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๑-๒๕๓๐ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
18 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๒-๒๕๓๐ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์นั่ง
19 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๓-๒๕๓๐ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรท่อ พีวีซี.
20 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๔-๒๕๓๐ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
21 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๕-๒๕๓๐ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
22 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ. ๖-๒๕๓๐ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
23 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ. ๗-๒๕๓๐ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
24 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๓๐ธันวาคม
25 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ ๒-๒๕๓๐ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและเวลาการจ่ายเงินชดเชย
26 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ. ๘-๒๕๓๐ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
29 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ. ๑-๒๕๓๑ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
30 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ. ๒-๒๕๓๑ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
31 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ. ๓-๒๕๓๑ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
32 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ. ๔-๒๕๓๑ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์นั่ง
34 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ. ๖-๒๕๓๑ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
35 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ. ๗-๒๕๓๑ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
36 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ. ๘-๒๕๓๑ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
38 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ. ๒-๒๕๓๒ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
41 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ. ๕-๒๕๓๒ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
42 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ. ๖-๒๕๓๒ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
44 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๓๒
45 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๔-๒๕๓๓ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
46 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๑-๒๕๓๓ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
54 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๔-๒๕๓๔ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรสารประกอบ
55 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๕-๒๕๓๔ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
56 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๓๕
57 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๑-๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
58 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๒-๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
59 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ ๑-๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดชนิดสินค้าที่ไม่ได้รับเงินชดเชย
60 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๓๖
61 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๑-๒๕๓๖ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
62 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๓๗
63 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๑-๒๕๓๘ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์
64 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๒-๒๕๓๘ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
65 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๓๘
66 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๓-๒๕๓๘ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์
68 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๔๐
69 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๑-๒๕๔๐ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
70 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๔๐แทนกรรมการลาออก
71 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๒-๒๕๔๐ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
72 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๑-๒๕๔๑ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์
73 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๒-๒๕๔๑ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
74 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ.๓-๒๕๔๑ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์
75 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๑-๒๕๔๒ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
76 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๒-๒๕๔๒ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
77 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๓-๒๕๔๒ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
78 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๔๒
79 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๔-๒๕๔๒ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
80 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๑-๒๕๔๓ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
81 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๒-๒๕๔๓ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์
82 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๔๕
83 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๑-๒๕๔๕ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
84 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๒-๒๕๔๕ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์
85 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๑-๒๕๔๗ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
86 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๒-๒๕๔๗ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์
88 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๕๐
89 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๑-๒๕๕๐ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
90 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๒-๒๕๕๐ เรื่อง ปรับปรุงอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์
91 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๓-๒๕๕๐ เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่ไม่ให้ได้รับเงินชดเชย
92 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๑-๒๕๕๒ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
93 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๒-๒๕๕๒ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์
94 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๓-๒๕๕๒ เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่ไม่ให้ได้รับเงินชดเชย
95 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๕๓
96 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๑-๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร
97 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๒-๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร
98 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๕๖
99 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๕๙
100 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๑-๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร
101 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๒-๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร
102 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชย ที่ อ ๓-๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร
103 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๒๕๖๒
104 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การให้ความยินยอมตัวแทนออกของในการว่าจ้างช่วงตัวเเทนออกของรายอื่น
105 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรตรวจสินค้า ณ สนามบินที่เป็นด่านศุลกากร
106 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
107 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากร สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกำหนดเวลาการจ่ายเงินชดเชย