สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ณ ปัจจุบัน) 

     เงินกู้สามัญทั่วไป 5.50%
     เงินกู้สามัญ (เพื่อการท่องเที่ยว) 5.50%
     เงินกู้สามัญ (ใช้หุ้นค้ำ/เงินฝากเป็นหลักประกัน)  4.00%
     เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.50%


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ร้อยละ/ปี) ณ ปัจจุบัน 
     ออมทรัพย์ 1.00%
     ออมทรัพย์พิเศษ 1.75%