สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
12th Asia-Europe FinanceMinisters' Meeting Communique
12th Asia-Europe FinanceMinisters' Meeting Communique