สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
24th APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT
24th APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT