สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
22nd APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT
22nd APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT