สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสิน ณ วันที่ 22 ม.ค.53


  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  เรื่อง ฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำไตรมาส

   

             นายสาธิต  รังคสิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสิน ณ วันที่ 22 มกราคม 2553 โดยสรุปได้ว่าธนาคารออมสินมีผลดำเนินงานประจำไตรมาส 3 เพียงวันที่ 30 กันยายน 2552 ดังนี้

                             -  สินทรัพย์                  949,688.45  ล้านบาท
                             -  เงินรับฝาก                811,180.99  ล้านบาท
                             -  เงินลงทุน                 238,655.04  ล้านบาท

                             ทั้งนี้  ได้ประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ และงานทั่วไป เล่ม 127 ตอนที่ 29 ง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
   

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  มิถุนายน  2553

                        

Page View : 473