สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง งบดุลของธนาคารออมสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

  เรื่อง งบดุลของธนาคารออมสิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑

                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง งบดุลของธนาคารออมสิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑ โดยสรุปได้ว่าธนาคารออมสินมีผลดำเนินงาน ดังนี้

                      ๑.  ในปี ๒๕๕๒ ธนาคารออมสินมีสินทรัพย์ ๑,๐๘๐,๒๑๐.๐๔๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒๗๑,๕๖๖.๑๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๓.๕๘ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสด ๗๐๒.๔๐ ล้านบาท รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ ๑๘,๔๔๙.๖๖ ล้านบาท เงินลงทุนสุทธิ ๑๖,๔๒๖.๐๒ ล้านบาท
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ ๒๓๓,๑๔๑.๑๒ ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นสุทธิ ๒,๔๘๙.๒๓ ล้านบาท   
                   
                      ๒.  ในปี ๒๕๕๒ ธนาคารออมสินมีหนี้สิน ๙๘๔,๗๗๗.๐๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒๕๕,๘๙๙.๒๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๕.๑๖ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากที่เป็นเงินบาท ๒๑๙,๐๖๑.๖๕ ล้านบาท รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินในประเทศแบบมีดอกเบี้ย ๓๓,๙๒๐.๗๒ ล้านบาท หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ๗๑๖.๘๐ ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย ๓๙๒.๔๐ ล้านบาท เงินทุนเลี้ยงชีพของพนักงานธนาคารออมสิน (ประเภท ๒-๕) ๙๗.๕๖ ล้านบาท และหนี้สินอื่น ๑,๗๑๐.๐๗ ล้านบาท

                      ๓.  ในปี ๒๕๕๒ ธนาคารออมสินมีทุน ๙๕,๔๔๘.๖๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๕,๖๖๖.๘๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๖๔ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสม ๖,๔๐๒.๔๗ ล้านบาท และการลดลงของส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน ๗,๙๒๖.๓๑ ล้านบาท 

                      ๔.  การดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๒ ธนาคารออมสินมีพนักงาน ๑๐,๔๓๓ คน และได้เปิดสำนักงานสาขาใหม่ ๒๑ แห่ง ในส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ธนาคารออมสินมีสำนักงานสาขารวม ๖๑๙ แห่ง และสำนักงานหน่วยให้บริการอีก ๓๖ แห่ง

                      ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป ทั่วไป เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๒๑ ง วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ แล้ว รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

   

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  มกราคม  ๒๕๕๔

  Download

Page View : 461