สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำไตรมาส ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไปเล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๑ ง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

    ระกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำไตรมาส

                   ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓(กรจ.)/๕๔๘๒๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจ้งให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังทราบว่าได้ดำเนินการลงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  ฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำไตรมาส  ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไปเล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖๑ ง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔๔ ......รายละเอียดเพิ่มเติม Download ได้จากเอกสารประกอบ

    Download

Page View : 758