สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินของธนาคารออมสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

    ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินของธนาคารออมสิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓

                   เพื่อปฏิบัติตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศงบดุลของธนาคารออมสิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ดังต่อไปนี้......รายละเอียดเพิ่มเติม Download ได้จากเอกสารประกอบ

    Download

Page View : 144