สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำไตรมาส 3 เพียงวันที่ 30 กันยายน 2556

  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำไตรมาส

                 เพื่อปฏิบัติตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำไตรมาส 3 เพียงวันที่ 30 กันยายน 2556 ดังต่อไปนี้......รายละเอียดเพิ่มเติม Download ได้จากเอกสารประกอบ

   

  Download

Page View : 134