สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำไตรมาส 1 เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2560

  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำไตรมาส
   
                 เพื่อปฏิบัติตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำไตรมาส 1 เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังต่อไปนี้......รายละเอียดเพิ่มเติม Download ได้จากเอกสารประกอบ
  Download

Page View : 185