สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำไตรมาส 4 เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

    ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำไตรมาส

                   เพื่อปฏิบัติตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำไตรมาส 3 เพียงวันที่ 30 กันยายน 2556 ดังต่อไปนี้......รายละเอียดเพิ่มเติม Download ได้จากเอกสารประกอบ
    Download

Page View : 476