สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการข่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559

Page View : 349