สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission: JC) ไทย-อิหร่าน ครั้งที่ 9 และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Meeting) กลุ่มด้านอุตสาหกรรม การค้า การเงินและภาษี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ Trade Promotion Organization นครเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

Page View : 340