สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

Page View : 368