สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุม ร่างหลักเกณฑ์การกำกับดูแล SFIs ระยะที่ 1 เรื่อง ธรรมภิบาล ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

Page View : 339