สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงานพิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สำหรับความช่วยเหลือทางวิชาการ โครงการ Strengthening Specialized and Semi-Formal Financial Institutions to Support Financial Inclusion ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Page View : 344