สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงรายละเอียดมาตรการของกระทรวงการคลังที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 อาทิ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย การขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan) และมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up)

    และในโอกาสนี้ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้ร่วมแถลงในประเด็นการปรับขึ้นอัตราค่าแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

Page View : 182